מְדִינִיּוּת בִּיטּוּלִים

תנאי השימוש ובכלל זה מדיניות הביטולים כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

 לשם הבהרה – כל הסדנאות של ״דעת מדבר״ מופעלות על ידי מדרשת שדה-בוקר באמצעות בית ספר שדה שדה-בוקר

13. ביטול רכישה על ידי המשתמש
13.1. ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף ‏13 זה. 
13.2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול ״דעת מדבר״ על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (‘חוק הגנת הצרכן’). 

13.3. הנך רשאי לבטל רכישת קורס בהודעה בכתב כמפורט להלן: 

13.3.1. ביטול שיעשה תוך עד וכולל ארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום: 
13.3.1.1. מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש”ח, הנמוך מביניהם.

13.3.2. ביטול שיעשה לאחר יותר מארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום: 
13.3.2.1. מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור עשרה (10) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס במידה ונותרו עוד עשרה ימים (10) לפתיחת הקורס. 

13.3.3. ביטול שיעשה עד עשרה ימים לפני מועד פתיחת הקורס: 
13.3.3.1. מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול בשיעור שלושים (30) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס. 

13.3.4. ביטול שיעשה לאחר מועד פתיחת הקורס: 
13.3.4.1. לא ינתן החזר כספי המקרה זה. 

13.5. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק המעביר את הקורס (צד שלישי) או על ידי ״דעת מדבר״. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן ״דעת מדבר״  יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול. 

14. ביטול רכישה על ידי דעת מדבר
14.1.״דעת מדבר״ ו/או מי מטעמה, לרבות בית העסק, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:
14.2. טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. 
14.3. לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו.