מְדִינִיּוֹת הַפְּרָטִיּוֹת

 תנאי מדיניות הפרטיות כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

פרטיות וסודיות

1.1 משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בזאת ששם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר הם פומביים ואינן תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה ו/או בית העסק וכן לצפות בשם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו.  על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה ו/או בית העסק מקנה ל-“דעת מדבר״ את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

1.2 כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או בית העסק במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של “דעת מדבר״ .

1.3 “דעת מדבר״  תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:

1.3.1 העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא רכישת קורסים או שרותים נילווים בלבד. מובהר בזאת כי בית העסק אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הקורס או השרות הנלווה;

1.3.2 שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;

1.3.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;

1.3.4 מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;

1.3.5 ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

1.4 “דעת מדבר״  לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

1.5 פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של “דעת מדבר״ .

1.6 “דעת מדבר״  לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם “דעת מדבר״ וכו’). אין באמור כדי למנוע מ-“דעת מדבר״ להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.

1.7 למרות האמור לעיל, “דעת מדבר״  תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי במקרים הבאים:

1.7.1 כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או בית העסק;

1.7.2 משתמש הקצה ו/או בית העסק ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של “דעת מדבר״ , לפגוע ב- “דעת מדבר״  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; משתמש הקצה ו/או בית העסק עשה שימוש בשירותי “דעת מדבר״  באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של “דעת מדבר״  עשוי להיות מעשה בלתי חוקי;

1.7.3 אם התקבל בידי”דעת מדבר״ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;

1.7.4 במקרה שבו “דעת מדבר״  תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה ובתי העסק את הוראות תנאי השימוש.

1.8 פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של “דעת מדבר״  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי “דעת מדבר״  ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “דעת מדבר״ .

1.9 בקרות מקרים שאינם בשליטתה של “דעת מדבר״  ו/או הנובעים מכח עליון, “דעת מדבר״  לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

1.10 “דעת מדבר״  תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או לבית העסק שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה ו/או בית העסק את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

11. משתמש הקצה יכול לפנות לשלוח בקשה בדואר אלקטרוני ל-״דעת מדבר״ בבקשה למחוק את פרטי המשתמש שלו ובכלל זה כל פריט מידע מזה שלו ממאגרי המידע של ״דעת מדבר״.