תְּנָאֵי שִׁימּוּש

 בכך  תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

 

תנאי שימוש ומדינות פרטיות

שימוש באתר www.midbar.org, או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (“האתר“), על ידך, משתמש הקצה (“משתמש הקצה“), לרבות, שמיעת פודקסטים, צפייה בקורסים מתוקשבים, הרשמה לפעילויות, הרשמה לאתר, או כל פעילות אחרת, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן (“תנאי השימוש”).

אם אינך מסכים לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, עליך להימנע מכל שימוש באתר.  

 

1. כללי 
1.1. האתר מופעל על ידי “דעת מדבר״ ומספק בין השאר גם כפלטפורמה להפצת מידע הקשור לאזורים מדבריים בערוצים וכלים שונים  (להלן: “השירות“). 
1.2 הסדנאות הלימודיות המופיעות באתר  מועברות על ידי גורם שלישי ובאחריותו (להלן: “הקורסים“) בכל מקום המתייחס לקורסים או סדנאות ההתייחסות היא לשרות הניתן על גורם חיצוני ולא ישירות על ידי ״דעת מדבר״.
1.3. האתר עשוי להכיל לינקים לאתרי צדדים שלישיים. אתרי צדדים שלישיים הללו אינם בניהולה ו/או בשליטתה של ״דעת מדבר״ והיא אינה בודקת את התוכן ו/או את הפעילות של אתרים חיצוניים אלו ואינה אחראית להם.

2. יצירת חשבון משתמש 
2.1. זכות השימוש באתר הינה אישית ולא ניתנת להעברה. 
2.2. לשם שימוש באתר, יתכן כי תצטרך ליצור חשבון משתמש, לרבות שם משתמש וסיסמא וכן להכניס פרטים מסויימים, כגון שם, גיל, איזור מגורים ועוד פרטים שתתבקש להזין, אשר ישמשו לצורך זיהוי ואו לצורך רישום לקורסים.
2.3. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או כל הקשור בו. משתמש הקצה מתחייב למסור פרטים אמיתיים בלבד וכן לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא להעבירה לאחר.
2.4. כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: הנך בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות מחייבות באתר, הנך בגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב – עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר, הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט והנך בעל כרטיס אשראי בתוקף. 
2.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ״דעת מדבר״ רשאית למנוע ממך להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטתה. 
2.6. יובהר כי הרישום לקורס הינו עבור משתמש הקצה הרשום בלבד. לא ניתן להעביר קורס לאדם או משתמש אחר, אלא לפי אישורה מראש ובכתב של״דעת מדבר״.

3. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
3.1. ״דעת מדבר״ רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין, תכונה או שימוש של האתר. 
3.2. ״דעת מדבר״ רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. 
3.3. במקרה ש״דעת מדבר״ תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש, ״דעת מדבר״ תודיע על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשם משתמש הקצה או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור. 
3.4. כל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי על כל משמשי הקצה החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי אשר לדעת ״דעת מדבר״ הינו שינוי מהותי, אז יחול השינוי החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים יחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה. 
3.5. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כדי להיות מעודכן בשינויים בהם. 

4. זכויות ושימושים מותרים
4.1. האתר הינו קניינה הפרטי של ״דעת מדבר״. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש. 
4.2. כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד ובקשר עם  השרותים הנילווים להם בלבד.
4.3. כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ״דעת מדבר״ מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה. 

5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר 
5.1. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו, אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ-״דעת מדבר״ או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. 
5.2. המילה ״דעת מדבר״ ואו ״Israel Desert Knowledge Interface״  וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה “Israel Desert Knowledge Interface” ואו ״דעת מדבר״ , בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים/ אותיות בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של ״דעת מדבר״. ומהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים. 

6. אחריות ושיפוי 
6.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות כי השימוש באתר ו/או בלינק ייחודי הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.״דעת מדבר״ , מנהליה, הגופים השותפים בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר ו/או בכל לינק ייחודי יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן, הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר ו/או בתכנית מפני משתמשים וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או קורסים שיסופקו באמצעות האתר. 
6.2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס “AS IS” ועל בסיס “AS AVAILABLE” ו ״דעת מדבר״ מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה. 
6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,״דעת מדבר״ לא תהיה אחראית כלפי משתמש קצה ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר, ו/או רכישת קורסים ושרותים נילווים. 
6.4. ״דעת מדבר״ לא תישא באחריות לכל מעשה או מחדל בהפרת תנאי השימוש.
6.5. משתמש הקצה, מסכים להגן על, לשפות ולפצות את ״דעת מדבר״ , מנהליה, והגופים השותפים בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידי משתמש קצה ו/או אחר הפועל באמצעות מחשב של משתמש קצה או סיסמתו.

7. הגבלת אחריות 
7.1. בשום מקרה, ״דעת מדבר״ לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.

8. פרטיות וסודיות
8.1. כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני, פרטים מזהים נוספים) שמסר משתמש הקצה במסגרת רישומו לאתר ואו לשרותים נילווים וכן בגין ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של ״דעת מדבר״ ולא ישותף עם גורמים נוספים  . 
8.2. ״דעת מדבר״ תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:
8.2.1. העברת המידע לספק שירות הקשור בהעברת קורס או פעילות לצורך הרישום לקורס בלבד; 
8.2.2. הפעלת השירות ושיפורו;
8.2.3. מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו; 
8.2.4. ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי. 
8.3. ״דעת מדבר״ לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. 
8.4. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע ״דעת מדבר״.
8.5. ״דעת מדבר״ לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו. אין באמור כדי למנוע מ-״דעת מדבר״ להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים. 
8.6. למרות האמור לעיל, ״דעת מדבר״ תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה לצד שלישי במקרים הבאים:
8.6.1. כאשר התקבלה הסכמת משתמש; 
8.6.2. משתמש הקצה ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ״דעת מדבר״, לפגוע ב-״דעת מדבר״ ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; 
8.6.3. משתמש הקצה עשה שימוש בשירות, באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ״דעת מדבר״ עשוי להיות בלתי חוקי; 
8.6.4. אם התקבל בידי ״דעת מדבר״ צו שיפוטי או אחר המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים; 
8.6.5. בכל מקרה של העברת פעילות, מיזוג או רכישה של האתר. 
8.7. פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך, אין באפשרותה של ״דעת מדבר״ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ״דעת מדבר״ ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ״דעת מדבר״ .
8.8. בקרות מקרים שאינם בשליטתה של ״דעת מדבר״ ו/או הנובעים מכח עליון, ״דעת מדבר״ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש הקצה ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 
8.9. ״דעת מדבר״ תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

9. ביטול ההסכם
״דעת מדבר״ רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

10. משלוח הודעות
10.1. על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, ״דעת מדבר״ חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת ל-״דעת מדבר״ בעת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת ל- ״דעת מדבר״ ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. במידה שמסרת את מספר הטלפון שלך הנך מאשר ל-״דעת מדבר״ ו/או למי מטעמה (לרבות בית העסק) לשלוח לך הודעות עדכון דחופות כגון במקרה של ביטול או שינוי מועד ומיקום קורס אליו נרשמת (אך אין באמור כדי ליצור מחויבות כלשהי על״דעת מדבר״ או על בית העסק למסירת הודעות כאמור. אם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות באמצעות הטלפון כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של״דעת מדבר״ בכתובת הדואר האלקטרוני hello@midbar.org ולבקש להסירך מרשימת התפוצה. 
10.2. באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך ש-״דעת מדבר״ ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

11. שונות 
11.1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש. 
11.2. הסכם זה הינו לטובת ״דעת מדבר״, ומקנה ל-״דעת מדבר״ זכות לאכוף תניות ההסכם. למעט האמור לעיל, הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו. 
11.3. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי״דעת מדבר״ לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של ״דעת מדבר״ לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
11.4. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בבאר-שבע המוסמך לפי העניין.
11.5. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא ישפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.